Zorg om de patiënt: veiligheid en kwaliteit

De medisch specialistische zorg die geleverd wordt, dient minimaal te voldoen aan de normen en standaarden die de overheid, beroeps- en wetenschappelijke verenigingen en ziektekostenverzekeraars stellen. Wij zien het als een uitdaging om voorloper te zijn in ontwikkelingen om daarmee onze missie te kunnen uitdragen om excellente zorg te bieden. De afgelopen jaren zijn hiervoor binnen het MSBD diverse meetinstrumenten ontwikkeld. Zo doorlopen nieuwe medisch specialisten in het eerste jaar een 360 graden feedback evaluatietraject, waarna zij iedere 2 jaar meedraaien in de systematiek van Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS).  

NIAZ en zorgdragen voor een continu proces

In februari 2017 is de NIAZ accreditatie Diakonessenhuis met succes afgerond met weliswaar enkele verbeterpunten. Om intern de zorg te dragen voor een continue verbetering volgens PDCA cyclus is er een tweewekelijks overleg tussen zorgprofessionals (verpleegkundigen en medici) in aanwezigheid van RvB en stafdiensten Diakonessenhuis.

Registratie bekwaamheid Medische Technologie

Als onderdeel van het convenant medische technologie dienen zorgprofessionals aantoonbaar veilig kunnen werken met medische hulpmiddelen (medische apparatuur en software). Hiervoor is in 2017 het kwaliteitspaspoort ingericht, waarbij iedere zorgprofessional een persoonlijk kwaliteitspaspoort heeft waarvoor hij/zij jaarlijks getoetst wordt op bekwaamheid (middels praktijkexamen danwel het doorlopen van e-learning modules).

Medicatieveiligheid

In navolging van de succesvolle verbetertrajecten medicatieverificatie bij opname, tijdens opname en bij ontslag, wordt dit ook op de dagbehandeling en polikliniek uitgerold.

Postoperatieve WondInfecties (POWI)

Postoperatieve wondinfecties (POWI) zijn complicaties die tot een minimum beperkt dienen te worden. In 2016 en 2017 is hier dit onderdeel geweest van de betaalbaarstelling. Hierdoor is meer inzicht gekregen in de specifieke oorzaken van het ontstaan van POWI’s en hebben gerichte verbeteracties plaatsgevonden. Dit heeft ertoe geleid dat er in het Diakonessenhuis minder postoperatieve wondinfecties zijn dan het landelijke gemiddelde.

Calamiteiten en incidenten

Ondanks alle inspanningen om kwalitatieve en veilige zorg te leveren, gaat het wel eens mis. Bij elke onverwachte gebeurtenis met nadelige gevolgen voor de patiënt wordt de onderzoeksgroep bij elkaar geroepen. Bij calamiteiten. Bij calamiteiten gebeurt dit door de Calamiteiten Onderzoeksgroep (COG).  De COG verricht veel werk en doet dit uitstekend binnen de door de IGZ gestelde kaders aan kwaliteit en tijd. Vanuit het MSBD participeren 10 leden in de COG. Daarnaast ziet het MSBD er actief  op toe dat de verbetermaatregelen die naar aanleiding van een calamiteit zijn benoemd, daadwerkelijk worden opgepakt en geïmplementeerd in de werkwijze. Ook vinden er regelmatig interne audits of evaluaties plaats om te beoordelen of de verbetermaatregelen ook het gewenste effect hebben gehad.    

Ontregel de zorg

Het terugdringen van de registratielast in de zorg is landelijk een actueel thema. Ook in het Diakonessenhuis is er minder tijd beschikbaar voor het contact met de patiënt door het toenemende aantal verplichte registraties. In 2018 zullen de leden van het MSBD zich inspannen om de registratiedruk te verminderen. Binnen het project 'Ontregel de Zorg' wordt op het OKC gekeken naar een vermindering van het aantal te registreren items, zonder de kwaliteit en veiligheid van zorg in het geding te laten komen en alleen de essentiële registaties voor het totale operatieve zorgproces te behouden.