image
  1. Home >
  2. Over het MSBD >
  3. Kwaliteit en patiëntveiligheid

Kwaliteit en patiëntveiligheid

Zorg om de patiënt: veiligheid en kwaliteit

De medisch specialistische zorg die geleverd wordt, voldoet aan de normen en standaarden die de overheid, beroeps- en wetenschappelijke verenigingen en ziektekostenverzekeraars stellen. Het MSBD ziet het als een uitdaging om een voorloper te zijn in kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg om daarmee onze missie, het bieden van excellente zorg, te kunnen uitdragen. Om de kwaliteit van de zorgverleners binnen het MSBD te monitoren worden diverse meetinstrumenten gebruikt. Zo doorlopen de medisch specialisten in het eerste jaar van de aanstelling een 360 graden feedback evaluatietraject, waarna zij periodiek beoordeeld worden via de systematiek van Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS) en groepsmonitorgesprekken.

Proces van continue zorgverbetering

In februari 2017 is de NIAZ accreditatie Diakonessenhuis met succes behaald en staat voor juni 2021 de nieuwe Qualicor accreditatie in de planning. Om intern de zorg te dragen voor een continue verbetering van het zorgproces volgens PDCA cyclus is er periodiek overleg tussen zorgprofessionals (verpleegkundigen en medici) in aanwezigheid van RvB en stafdiensten Diakonessenhuis. Tijdens dit overleg worden de stand zaken die van belang zijn voor de accreditatie besproken en worden verbeterplannen gemaakt. Ook in de maandelijkse stafvergadering is er aandacht voor continue verbeteren en wordt regelmatig een onderwerp nader belicht.

Registratie bekwaamheid Medische Technologie

Als onderdeel van het convenant medische technologie dienen zorgprofessionals aantoonbaar veilig te kunnen werken met medische hulpmiddelen (medische apparatuur en software). Hiervoor is in 2017 het kwaliteitspaspoort ingericht, waarbij iedere zorgprofessional een persoonlijk kwaliteitspaspoort heeft waarvoor hij/zij periodiek getoetst wordt op bekwaamheid (middels praktijkexamen danwel het doorlopen van e-learning modules). 

Medicatieveiligheid

Na succesvol doorlopen verbetertrajecten van medicatieverificatie in de kliniek bij opname, tijdens opname en bij ontslag, wordt dit ook op de dagbehandeling en bij elk polikliniekbezoek uitgerold. Ook dit is een onderwerp van kwaliteitsafspraken gemaakt met de RvB.

Postoperatieve WondInfecties (POWI)

Postoperatieve wondinfecties (POWI) zijn complicaties die tot een minimum beperkt dienen te worden. In 2016 en 2017 is dit onderdeel geweest van kwaliteitsafspraken met de RvB. Hierdoor is meer inzicht gekregen in de specifieke oorzaken van het ontstaan van POWI’s en hebben gerichte verbeteracties plaatsgevonden. Dit heeft ertoe geleid dat er in het Diakonessenhuis nu minder postoperatieve wondinfecties zijn dan het landelijke gemiddelde.

Calamiteiten en incidenten

Ondanks alle inspanningen om kwalitatieve en veilige zorg te leveren, gaan er wel eens onbedoeld zaken mis. Bij elke onverwachte gebeurtenis met nadelige gevolgen voor de patiënt (calamiteit) wordt door de Calamiteiten Onderzoeksgroep (COG) onderzoek verricht.  De COG verricht uitstekend werk binnen de door de IGZ gestelde kaders aan kwaliteit en tijd. Vanuit het MSBD participeren 10 leden in de COG. Daarnaast ziet het MSBD er actief op toe dat de verbetermaatregelen die naar aanleiding van een calamiteit zijn benoemd, daadwerkelijk worden opgepakt en geïmplementeerd in de werkwijze. Regelmatig vinden er interne audits en evaluaties plaats om te beoordelen of de verbetermaatregelen ook zijn geborgd in de organisatie.   

Ontregel de zorg

Het terugdringen van de registratielast in de zorg is landelijk een actueel thema. Door het toenemende aantal verplichte registraties is er minder tijd beschikbaar voor het contact met en zorg voor de patiënt. Ook de leden van het MSBD hebben zich ingespannen om de registratiedruk te verminderen. Binnen het project 'Ontregel de Zorg' is er gekeken naar het Toetsingsinstrument Operatief Proces (TOP) van de IGJ. Hierbij is het aantal te registreren items sterk gereduceerd, zonder in te boeten op de kwaliteit en veiligheid van zorg. Hierdoor werd er minder tijd verspeeld aan de registratie, was er meer aandacht voor de essentie van deze lijst en werden de stopmomenten beter gehandhaafd.